خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

اجراي فاز 1 شبكه فاضلاب شهرك صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درن/ظر دارد مناقصه اجراي فاز 1 شبكه فاضلاب شهرك صنعتي گلوگاه را براساس فهرست بهاء مندرج در اسناد  از محل اعتبارات عمراني اوراق قرضه مبلغ 1800 ميليون ريال از محل بند و تبصره 16 با نماد اخزا /612 با...

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اجراي ديوار حائل بتن مسلح در شهرك صنعتي شهداي چهل شهيد آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي ديوار حائل بتن مسلح در شهرك صنعتي شهداي چهل شهيد آمل را براساس فهرست بهاء راه و باند 96 از محل اعتبارات عمراني اوراق قرضه بند و تبصره 16 با نماد اخزا 612 به مبلغ 3900 ميليون...

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اجراي بخشي از هدايت آبهاي سطحي و سيلاب شهرك صنعتي كياسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي بخشي از هدايت آبهاي سطحي و سيلاب شهرك صنعتي كياسر را براساس فهرست بهاء راه و باند و ابنيه 96 از محل اعتبارات عمراني اوراق قرضه بند "ه" تبصره 5 با نماد اخزا 601 تا سقف...

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اجراي بخشي از شبكه هدايت آبهاي سطحي و سيلاب شهرك صنعتي نكا فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي بخشي از شبكه هدايت آبهاي سطحي و سيلاب شهرك صنعتي نكا فاز 2 را براساس فهرست بهاء راه و باند 96 از محل اعتبارات عمراني اوراق قرضه بند "ه" تبصره 5 تا سقف 800 ميليون ريال و...

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمودآباد را براساس فهرست بهاء راه و باند و آب روستايي 96 از محل اعتبارات عمراني 96 بند "و" قانون بودجه تا سقف 1890 با اوراق...

نوشته شده در : ۱۹ دي ۱۳۹۶

تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي لاله آباد
تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي لاله آباد محل تأمین اعتبار: از محل عمراني 96 اوراق قرضه, تبصره 5 بند ه قانون بودجه با سررسيد اوراق يكساله تا سقف 500 ميليون ريال و مابقي از محل عمراني 97 و بدون در نظر گرفتن تعديل و تعليق...

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۶

احداث دست انداز پل واقع در ريل راه آهن و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي شورمست
احداث دست انداز پل واقع در ريل راه آهن و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي شورمست محل تأمین اعتبار: از محل عمراني 96 اوراق قرضه, تبصره 5 بند "ه" با سررسيد 2 ساله تا سقف 1000 ميليون ريال و مبلغ 62 ميليون ريال از داخلي 96 و مابقي از...

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۶

تجديد مناقصه هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده
تجديد مناقصه هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده محل تأمین اعتبار: بخشي از اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۶

بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب، شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بابلكنار
بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب،  شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بابلكنار محل تأمین اعتبار: داخلی   ارائه رتبه حداقل 5 تاسيسات و تجهيزات و همچنين آگهی آخرين تغييرات شرکت نيز الزامي می­باشد و در صورت عدم...

نوشته شده در : ۲۳ آذر ۱۳۹۶

تجديد مزايده واگذاري يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -    مبلغ تضمين براي واريز نقدي ضمانت نامه به شماره...

نوشته شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۶

خاكبرداري و مخلوط ريزي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد
خاكبرداري و مخلوط ريزي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد محل تأمین اعتبار: بخشي از اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي از محل 3 درصد...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نهالكاري فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي مازندران
نهالكاري فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي مازندران محل تأمین اعتبار: داخلی فهرست بهاء: آبخيزداري و منابع طبيعي 1396   ارائه آگهی آخرين تغييرات شرکت الزامي می­باشد و در صورت عدم ارسال مدارك در سامانه تداركات الكترونيكي...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

اجراي شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه
اجراي شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه محل تأمین اعتبار: اعتبار مناقصه فوق از محل اعتبارات اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي با سررسيد 1 ساله و بدون در...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده
هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده محل تأمین اعتبار: بخشي از اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي لاله آباد
خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي لاله آباد محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي  با سررسيد 2 ساله به مبلغ 850 ميليون ريال و مابقي از...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي بابلكنار
خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي بابلكنار محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي از محل 3 درصد نفت به مبلغ 500 ميليون ريال با سر رسيد...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

بهره برداري و نگهداري شبكه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار
  بهره برداري و نگهداري شبكه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار   محل تأمین اعتبار: داخلی

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

اجراي شبكه 20 كيلو ولت شهرك صنعتي مرزن آباد
اجراي شبكه 20 كيلو ولت شهرك صنعتي مرزن آباد محل تأمین اعتبار: از محل عمراني 96 مطابق با بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه 96 از محل 3% نفت تا سقف 300 ميليون ريال با سر رسيد اسفند 1396 و مابقي از محل داخلي 96 و بدون در نظر گرفتن تعديل و تعليق...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

ترميم و رنگ آميزي منبع هوايي آب شهرك صنعتي منصوركنده
ترميم و رنگ آميزي منبع هوايي آب شهرك صنعتي منصوركنده محل تأمین اعتبار: داخلي فهرست بهاء: ابنيه و تاسيسات برقي 1396   ارائه آخرين مدارك شناسايي و يا آگهي آخرين تغييرات شرکت الزامي می­باشد و در صورت عدم ارسال مدارك در...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

واگذاري يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -    مبلغ تضمين براي واريز نقدي ضمانت نامه به شماره...

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۶


امروز :

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۶ شوال ۱۴۳۹

Tuesday 19 June 2018

درگذشت دکتر علي شريعتي (1356ش)  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۳۹ : ۰۶
اذان صبح : ۲ : ۴۷ : ۴۶
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۸ : ۵۲
غروب آفتاب : ۱۹ : ۱۸ : ۴۱
اذان مغرب : ۱۹ : ۳۹ : ۰۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۴۰۱۲۴۳۶
كل بازديدكنندگان : ۲۵۸۱۴۲۶
نمايش هاي امروز : ۱۱۱۵
بازديد هاي امروز : ۶۶۱
افراد آنلاين : ۱۰۴


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768