خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , ۱۲ , 13 , 14 , 15 , 16

انتخاب مشاور ذيصلاح جهت نظارت كارگاهي بر پروژه هاي شهركهاي صنعتي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظردارد به استناد بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح جهت نظارت كارگاهي بر پروژه هاي شهركهاي صنعتي استان اقدام نمايد. لذا از كليه مهندسين مشاور درخواست مي گردد...

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۰

تعريض وترميم زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابرداخلي شهرك صنعتي جويبار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات تعريض وترميم زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابرداخلي شهرك صنعتي جويبار را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه وترابري از معاونت...

نوشته شده در : ۱۶ فروردين ۱۳۹۰

تكميل زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات تكميل زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي...

نوشته شده در : ۱۶ فروردين ۱۳۹۰

تكميل زيرسازي، آسفالت، هدايت آبهاي سطحي و شبكه جمع آوري فاضلاب و ايستگاه پمپاژ شهرك صنعتي مرزن آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات تكميل زيرسازي، آسفالت، هدايت آبهاي سطحي و شبكه جمع آوري فاضلاب و ايستگاه پمپاژ شهرك صنعتي مرزن آباد را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه...

نوشته شده در : ۱۶ فروردين ۱۳۹۰

احداث دو واحد ايستگاه تقليل فشار گاز شهرك صنعتي تشبندان بهمراه ديواركشي محوطه آن
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث دو واحد ايستگاه تقليل فشار گاز شهرك صنعتي تشبندان بهمراه ديواركشي محوطه آن را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته ابنيه از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي تشبندان و شهرك صنعتي بابكان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي تشبندان و شهرك صنعتي بابكان از محل اعتبارات داخلي را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي بابلكنار و شهرك صنعتي بندپي شرقي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي بابلكنار و شهرك صنعتي بندپي شرقي از محل اعتبارات داخلي را به پيمانكاران ذيصلاح كه...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي نكا فاز 1و2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي نكا فاز 1و2 از محل اعتبارات داخلي را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه تاسيسات و...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

اجراي عمليات اصلاح رمپ ورودي و خروجي شهرك صنعتي ساري 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات اصلاح رمپ ورودي و خروجي شهرك صنعتي ساري 2 را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سوابق...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي رامسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي رامسر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سوابق...

نوشته شده در : ۳ بهمن ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و نصب علمك و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي ساري فاز توسعه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و نصب علمك و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي ساري فاز توسعه از محل اعتبارات داخلي را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۱۵ دي ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و نصب علمك و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي نكا فاز 1و2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و نصب علمك و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي نكا فاز 1و2 از محل اعتبارات داخلي را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه...

نوشته شده در : ۱۵ دي ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و نصب علمك و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي تشبندان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث شبكه توزيع گاز، احداث ايستگاه حفاظت كاتدي و نصب علمك و خريد لوازم مورد نياز از طرح شهرك صنعتي تشبندان از محل اعتبارات داخلي را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه...

نوشته شده در : ۱۵ دي ۱۳۸۹

طرح توسعه‌ي خوشه صنعتي ادوات كشاورزي شهرستان جويبار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد نسبت به تعيين مشاور طرح توسعه‌ي خوشه صنعتي ادوات كشاورزي شهرستان جويبار از محل اعتبارات داخلي اقدام نماييد. مشخصات طرح: فاز اول : مطالعه وضع موجود و به روز رساني مطالعات...

نوشته شده در : ۵ دي ۱۳۸۹

اجراي عمليات تكميل سر درب ورودي شهرك صنعتي امامزاده عبدا... آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات تكميل سر درب ورودي شهرك صنعتي امامزاده عبدا... آمل را از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۵ دي ۱۳۸۹

اجراي عمليات ترميم و روكش آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات ترميم و روكش آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي بشل را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و ترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۵ دي ۱۳۸۹

اجراي عمليات اصلاح راه دسترسي(‌‌زيرسازي و آسفالت و ابنيه فني) شهرك صنعتي ساري1
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات اصلاح راه دسترسي(‌‌زيرسازي و آسفالت و ابنيه فني) شهرك صنعتي ساري1 را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و ترابري از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۶ آذر ۱۳۸۹

اجراي عمليات ترميم و روكش آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات ترميم و روكش آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي بشل را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و ترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۸۹

اجراي عمليات حفاري چاه شماره 4 شهرك صنعتي آمل به روش روتاري
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات حفاري چاه شماره 4  شهرك صنعتي آمل به روش روتاري را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته كاوشهاي زميني از معاونت برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۸۹

تجديد مناقصه اجراي عمليات احداث پل ورودي و بلوار شهرك صنعتي بهشهر (فاز 2 )
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات احداث پل ورودي و بلوار شهرك صنعتي بهشهر (فاز 2 )را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۸۹


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۹۴
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۱۱
نمايش هاي امروز : ۱۳۱۲
بازديد هاي امروز : ۸۵۰
افراد آنلاين : ۱۱۱


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768