خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , ۱۳ , 14 , 15 , 16

تجديد مناقصه اجراي عمليات احداث سر درب ورودي شهرك صنعتي امامزاده عبدا... آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات احداث سر درب ورودي شهرك صنعتي امامزاده عبدا... آمل را از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۸۹

تجديد مناقصه اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بلوار ورودي و احداث ساختمان نگهباني ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بلوار ورودي و احداث ساختمان نگهباني ناحيه صنعتي گلوگاه را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت...

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۸۹

اجراي عمليات احداث پل ورودي و بلوار شهرك صنعتي بهشهر (فاز 2 )
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات احداث پل ورودي و بلوار شهرك صنعتي بهشهر (فاز 2 )را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۲۶ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت واحداث كانال بتني جاده دسترسي شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت واحداث كانال بتني جاده دسترسي شهرك صنعتي بابلسر را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۲۶ مهر ۱۳۸۹

طراحي، اجرا و خريد تجهيزات جهت بهينه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ساري (فاز 1)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد طراحي، اجرا و خريد تجهيزات جهت بهينه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ساري (فاز 1) را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته تاسيسات و تجهيزات از معاونت...

نوشته شده در : ۲۰ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بلوار ورودي و احداث ساختمان نگهباني ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بلوار ورودي و احداث ساختمان نگهباني ناحيه صنعتي گلوگاه را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت...

نوشته شده در : ۲۰ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات شبكه آبرساني به انضمام خريد لوازم و تجهيزات مربوطه از طرح شهرك صنعتي تشبندان (فاز 4و5)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات شبكه آبرساني به انضمام خريد لوازم و تجهيزات مربوطه از طرح شهرك صنعتي تشبندان (فاز 4و5) را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته آب از معاونت...

نوشته شده در : ۱۵ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي و احداث شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي رستم كلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي و احداث شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي رستم كلا را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و ترابري و آب از معاونت...

نوشته شده در : ۱۵ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي نوشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي نوشهر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و ترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات احداث سر درب ورودي شهرك صنعتي امامزاده عبدا... آمل
عنوان پروژه: اجراي عمليات احداث سر درب ورودي شهرك صنعتي امامزاده عبدا... آمل محل اجراي كار: آمل- كيلومتر 5 جاده هراز- امامزاده عبدا...- شهرك صنعتي آمل    مبلغ برآورد كار به ريال: 595.980.304 ريال مدت اجراي كار:3ماه اسناد...

نوشته شده در : ۷ مهر ۱۳۸۹

اجراي عمليات گازرساني شبكه داخلي و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي بشل سوادكوه
اجراي عمليات گازرساني شبكه داخلي و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي بشل سوادكوه شرح مختصري از مشخصات ومقاديركار: اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمراني و با حذف تعديل مي باشد.     محل اجراي كار:  قائمشهر-كيلومتر 11...

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي و احداث كانالهاي زهكشي مورد نياز ناحيه صنعتي لاله آباد
اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي و احداث كانالهاي زهكشي مورد نياز ناحيه صنعتي لاله آباد مبلغ برآورد كار به ريال: 2.371.423.000ريال  مدت اجراي كار:5ماه  اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه تا...

نوشته شده در : ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرسازي، آسفالت، هدايت آبهاي سطحي و جدول گذاري مسير ورودي شهرك صنعتي نكا فاز 1و 2
اجراي عمليات زيرسازي، آسفالت، هدايت آبهاي سطحي و جدول گذاري مسير ورودي شهرك صنعتي نكا فاز 1و 2 مبلغ برآورد كار به ريال: 2.008.833.212ريال مدت اجراي كار:8ماه  اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه...

نوشته شده در : ۳ مرداد ۱۳۸۹

عمليات تكميل زيرسازي و آسفالت و شبكه هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي بشل
عمليات تكميل زيرسازي و آسفالت و شبكه هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي بشل مبلغ برآورد كار به ريال:10.724.000.000 ريال اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه تا پايان وقت اداري23/3/89 بفروش ميرسد. تسليم...

نوشته شده در : ۲۰ خرداد ۱۳۸۹

عمليات اجراي شبكه هدايت آبهاي سطحي فاز توسعه و زيرسازي معابر فاز توسعه و بلوار ورودي و آسفالت بلوار ورودي خيابان 1-24 فاز توسعه شهرك صنعتي سار
عمليات اجراي شبكه هدايت آبهاي سطحي فاز توسعه و زيرسازي معابر فاز توسعه و بلوار ورودي و آسفالت بلوار ورودي خيابان 1-24 فاز توسعه شهرك صنعتي ساري 1 مبلغ برآورد كار به ريال: 4.645.000.000 ريال اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ...

نوشته شده در : ۲۰ خرداد ۱۳۸۹

اجراي برق شبكه 20 كيلو ولت داخلي شهرك صنعتي تشبندان
اجراي برق شبكه 20 كيلو ولت داخلي شهرك صنعتي تشبندان اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمراني و براساس فهرست بهاء برق سال1388 وشاخص مبناء‌تعديل مطابق بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82يك دوره سه ماهه قبل از دوره‌ا‌ي كه آخرين...

نوشته شده در : ۲ خرداد ۱۳۸۹

عمليات احداث شبكه جمع آوري فاضلاب فاز 3 ، احداث ايستگاه پمپاژ فاز 2و3 و شستشوي شبكه فاضلاب فاز 1و 2 شهرك صنعتي بندپي شرقي
      مبلغ برآورد كار به ريال:1.114.917.328ريال. مدت اجراي كار:4ماه اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه تا پايان وقت اداري 26/2/89 بفروش ميرسد نشاني محل فروش اسناد مناقصه: ‌امور...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹

عمليات احداث معابر صنايع كارگاهي فاز (1و2) و اجرا شبكه فاضلاب خيابان صنايع كارگاهي فاز (1) شهرك صنعتي جويبار
مبلغ برآورد كار به ريال:794.000.000ريال مدت اجراي كار:4ماه نشاني محل فروش اسناد مناقصه: ‌امور قراردادها و پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي‌مازندران قيمت اسناد مناقصه 100.000ريال است كه بايد به حساب شماره 2567500351بانك ملت شعبه مركزي...

نوشته شده در : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹

عمليات اجرايي شبكه توزيع آب به انضمام تهيه لوله و اتصالات مورد نياز مربوط به شهرك صنعتي بابلسر
محل اجراي كار: بابلسر- ميدان امام حسين-اول روستاي مياندشت- شهرك صنعتي بابلسر   مبلغ برآورد كار(اجرا) به ريال:485.054.926ريال مدت اجراي كار:4ماه نشاني محل فروش اسناد مناقصه: ‌امور قراردادها و پيمانهاي شركت شهركهاي...

نوشته شده در : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹

اجراي عمليات روكش آسفالت شهرك صنعتي بابكان آمل
اجراي عمليات روكش آسفالت شهرك صنعتي بابكان آمل

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۸۹


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۱
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۰
نمايش هاي امروز : ۱۲۹۹
بازديد هاي امروز : ۸۳۹
افراد آنلاين : ۱۰۸


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768