خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , ۱۴ , 15 , 16

اجراي عمليات ترميم شبكه جمع آوري و هدايت فاضلاب ناحيه صنعتي سنگتاب
      اجراي عمليات ترميم شبكه جمع آوري و هدايت فاضلاب ناحيه صنعتي سنگتاب  

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۸۹

:اجراي عمليات شبكه گاز رساني داخلي ناحيه صنعتي گهرباران ساري
1.      اجراي عمليات گازرساني شبكه داخلي و خريد لوازم مورد نياز ناحيه صنعتي گهرباران ساري 2.       شرح مختصري از مشخصات ومقاديركار:      توجه: اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمراني و با حذف...

نوشته شده در : ۲۳ فروردين ۱۳۸۹

گازرساني شبكه داخلي و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي جويبار
  1.      موضوع مناقصه : اجراي عمليات گازرساني شبكه داخلي و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي جويبار

نوشته شده در : ۷ فروردين ۱۳۸۹

اجراي عمليات زيرگذر راه آهن شهرك صنعتي شورمست سوادكوه
    موضوع مناقصه : اجراي عمليات زيرگذر راه آهن شهرك صنعتي شورمست سوادكوه  شرح مختصري از مشخصات و مقاديركار: توجه: اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمراني و براساس فهرست بها راه و باند سال 1388 و شاخص مبناي تعديل مطابق...

نوشته شده در : ۲۲ اسفند ۱۳۸۸

فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظردارد نسبت به طراحي واجراي تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش طرح وساختE.P.C)) شهركهاي صنعتي جويبار و بابكان آمل با مشخصات ذيل اقدام نمايد. 1-مشاور كارفرما: شركت آب انديش اروميه 2-مشخصات كلي پروژه:...

نوشته شده در : ۹ اسفند ۱۳۸۸

اجراي عمليات تكميل زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي جمشيد آباد
 اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمراني و براساس فهرست بها راه و باند سال 1388 و شاخص مبناي تعديل مطابق بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82يك دوره سه ماهه قبل از دوره‌اي كه آخرين روز مهلت تعيين شده توسط كارفرما براي تسليم...

نوشته شده در : ۲۲ دي ۱۳۸۸

عمليات تكميل ساختمان آتش نشاني و شبكه هدايت آبهاي سطحي و احداث ديوار حائل و معابر فاز 2 شهرك صنعتي سلمانشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات  تكميل ساختمان آتش نشاني و شبكه هدايت آبهاي سطحي و احداث ديوار حائل و معابر فاز 2 مربوط به شهرك صنعتي سلمانشهر را بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 87 از محل اعتبارات عمراني...

نوشته شده در : ۲۱ دي ۱۳۸۸

تكميل هدايت آبهاي سطحي و زير سازي و آسفالت معابر داخلي نارنج داربن تنكابن
متن فارسي                شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات  تكميل شبكه هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر داخلي مربوط به ناحيه صنعتي نارنجداربن را بر اساس فهرست...

نوشته شده در : ۱ دي ۱۳۸۸

تكميل زير سازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شورمست سوادكوه
متن فارسي                  شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات  تكميل زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي مربوط به شهرك صنعتي شورمست را بر اساس فهرست بهاي راه و باند  سال...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۸۸

احداث پل بتني پيش ساخته شهرك صنعتي بابلسر
متن فارسي                آگهي مناقصه  عمومي يك مرحله اي نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات  احداث پل بتني  پيش ساخته جاده دسترسي مربوط به شهرك صنعتي بابلسر...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۸۸

احداث مخازن 500و1000متر مكعبي نكا
                شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات  احداث مخازن زميني بتني 1000و500مترمكعبي آب مربوط به شهرك صنعتي نكاء را بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 87 از محل اعتبارات...

نوشته شده در : ۲۹ مهر ۱۳۸۸

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم
  آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي  نوبت دوم شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه‌‌‌ي ترميم آسفالت شهرك صنعتي آمل، از محل اعتبارات داخلي بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 87 را به پيمانكاران ذيصلاح...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۸

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي ساري 1
اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي و براساس فهرست بها راه و باند سال 1387    مبلغ برآورد كار به ريال: 1.468.000.000ريال.  مدت اجراي كار:5ماه اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ 18/6/88 تا 22/6/88 بفروش ميرسد قيمت اسناد مناقصه...

نوشته شده در : ۱۹ شهريور ۱۳۸۸

عمليات تقويت برق شبكه 20 كيلو ولت داخلي شهرك صنعتي بابلسر
:اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي  و براساس فهرست بهاء برق سال 1387 مبلغ برآورد كار به ريال: 821.621.798ريال مدت اجراي كار:3ماه اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ 14/3/88 تا 16/6/88 بفروش ميرسد تسليم پيشنهادها تا پايان وقت...

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۸۸

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي عمليات تكميل منبع زميني 500مترمكعبي شهرك صنعتي جمشيدآباد
   مبلغ برآورد كار به ريال: 462.424.953ريال.    مدت اجراي كار:5ماه      اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ 3/6/88 تا5/6/88 بفروش ميرسد. تسليم پيشنهادها، تا پايان وقت اداري 18/6/88 مي باشد.    ...

نوشته شده در : ۳ شهريور ۱۳۸۸

اجراي عمليات احداث منبع هوايي100مترمكعبي شهرك صنعتي رستم كلا
 اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي و براساس فهرست بها ابنيه و آب سال 1387 مبلغ برآورد كار به ريال: 816.000.000ريال.  مدت اجراي كار:4ماه    قيمت اسناد مناقصه 100.000ريال است كه بايد به حساب شماره 2567500351بانك ملت شعبه مركزي...

نوشته شده در : ۳ شهريور ۱۳۸۸

اجراي عمليات ترميم آسفالت ميدان شهرك صنعتي رستم كلا
اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي و براساس فهرست بها راه و باند سال 1387        مبلغ برآورد كار به ريال: 782.286.498ريال.      مدت اجراي كار:4ماه اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ 2/6/88 تا 5/6/88 بفروش...

نوشته شده در : ۳ شهريور ۱۳۸۸

اجراي عمليات هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي کياسر
اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي و براساس فهرست بها راه و باند سال 1387     مبلغ برآورد كار به ريال: 3.055.000.000ريال.  مدت اجراي كار:6ماه اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ 29/5/88 تا 1/6/88بفروش ميرسد قيمت اسناد مناقصه...

نوشته شده در : ۳۱ مرداد ۱۳۸۸

اجراي عمليات شبكه گازرساني خيابانهاي داخلي و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي منصوركنده
اجراي عمليات شبكه گازرساني خيابانهاي داخلي و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي منصوركنده:

نوشته شده در : ۲۶ مرداد ۱۳۸۸

عمليات زيرسازي و‌آسفالت خيايانهاي داخلي شهرك صنعتي نكا(فاز‌1)
مبلغ برآورد كار به ريال: 2.290.374.707ريال

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۸۸


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۷۹
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۳۹۸
نمايش هاي امروز : ۱۲۹۷
بازديد هاي امروز : ۸۳۷
افراد آنلاين : ۱۰۷


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768