خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , ۱۵ , 16

اجراي عمليات تكميل منبع زميني 500مترمكعبي شهرك صنعتي جمشيدآباد
      مبلغ برآورد كار به ريال: 462.424.953ريال.      مدت اجراي كار:5ماه

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۸۸

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده.
 اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ 88/5/17 تا 88/5/19 بفروش ميرسد

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۸۸

مطالعه طرح توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار صنايع غذايي استان مازندران
شركت شهركهاي صنعتي مازندران در نظر دارد نسبت به تعيين مشاور مطالعه طرح توسعه‌ي خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار صنايع غذايي اقدام نمايد.

نوشته شده در : ۱۴ مرداد ۱۳۸۸

مناقصه يك مرحله اي زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي ساري 2
جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 88/5/3 تا پايان وقت اداري 88/5/5 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 200/000ريال(بيست هزار تومان)به  شماره حساب 2567500351بانك ملت به نام شركت شهركهاي صنعتي مازندران به امور قراردادها و پيمانهاي شركت...

نوشته شده در : ۳ مرداد ۱۳۸۸

اصلاحيه فرم RFQ نظارت كارگاهي شرق و غرب استان
مشاوران محترم اصلاحيه فرم نظارت كارگاهي شرق و غرب استان مازندران را مجددا دريافت نموده و تكميل نماييد.(88/3/5) نيازي به تكميل فرم قبلي نيست. دريافت فايل RFQ

نوشته شده در : ۵ خرداد ۱۳۸۸

عمليات احداث معابر داخلي فاز 4 و 5 مربوط به شهرك صنعتي تشبندان محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث معابر داخلي فاز 4 و 5 مربوط به شهرك صنعتي تشبندان محمودآباد را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي باشند ، واگذار نمايد ....

نوشته شده در : ۳ خرداد ۱۳۸۸

خريد جدول پرسي(نيم شيب) شهرك صنعتي تشبندان محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد خريد جدول پرسي(نيم شيب) جهت استفاده در شهرك صنعتي تشبندان محمودآباد را به پيمانكاران ذيصلاح  واگذار نمايد . لذا داوطلبين واجد شرايط ميتوانند پس از درج آگهي نوبت دوم مندرج در...

نوشته شده در : ۳ خرداد ۱۳۸۸

عمليات زيرسازي جاده دسترسي مربوط به شهرك صنعتي رامسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات زيرسازي جاده دسترسي  مربوط به شهرك صنعتي رامسر، واقع در: شهرك صنعتي رامسر را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي باشند...

نوشته شده در : ۳ خرداد ۱۳۸۸

مناقصه عمليات احداث منبع زميني بتني 2000 مترمكعبي مربوط به شهرك صنعتي نكا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث منبع زميني بتني 2000 مترمكعبي مربوط به شهرك صنعتي نكا ، واقع در: كيلومتر 5 جاده نكا به بهشهر، جنب پايانه را به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه بندي از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۸۸

مناقصه-اجراي عمليات تكميل زيرسازي خيابانهاي داخلي وفنس كشي
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات تكميل زيرسازي خيابانهاي داخلي وفنس كشي ظلع مجاور خيابان روستائي ناحيه صنعتي درونكلا شرقي بر اساس فهرست بهاي راه وباند86 رابه...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

مناقصه-زيرسازي و آسفالت خيابان داخلي شهرك صنعتي بابكان
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات زيرسازي و آسفالت خيابان داخلي شهرك صنعتي بابكان رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(7.380.000ريال) بصورت...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي مزايده عمومي _4/12/86
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر داردخودروهاي مازاد خودرا ازطريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند: _ مبلغ تضمين به حساب جاري سيبا 2175675002005بانك ملي شعبه مركزي ساري _ خريد اسناد از تاريخ درج در روزنامه تا...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم_21/11/86***ناحيه گهرباران***
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت به همراه هدايت آبهاي سطحي ناحيه صنعتي گهرباران رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(6.750.000ريال) بصورت ضمانت نامه بانكي...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم_21/11/86***شهرك رستم كلا***
شركت شهركهاي صنعتي درنظر دارد اجراي عمليات احداث معابرشهرك صنعتي رستم كلا رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(.10.822.000 ريال) بصورت ضمانت نامه بانكي و يا وجه نقد به حساب جاري سيبا 2175675002005بانك...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم_21/11/86***شهرك بابكان***
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات زيرسازي و آسفالت خيابان داخلي شهرك صنعتي بابكان رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(7.380.000ريال) بصورت ضمانت نامه بانكي و يا وجه نقد به حساب...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم_6/11/86***شهرك نكا***
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات اجراي عمليات خط انتقال آب و خريد لوازم مورد نياز شهرك صنعتي نكاء رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(7500000 ريال) بصورت ضمانت نامه بانكي و يا...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي_4/11/86***شهرك نكا***
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات احداث مخزن 2000متر مكعبي شهرك صنعتي نكا رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(13780000 ريال) بصورت ضمانت نامه بانكي و يا وجه نقد به حساب جاري سيبا...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي فراخوان عمومي نوبت دوم _20/9/86***ساري***
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات ايجاد فضاي سبز و كاشت نهال شهرك صنعتي ساري1 را به پيمانكاران واجدصلاحيت واگذار نمايد لذا از پيمانكاران واجدشرايط دعوت به عمل مي آيد كه سابقه كارواسناد ومدارك شركت...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي فراخوان عمومي نوبت دوم _20/9/86***6 شهرك**
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات گازرساني و خريد لوازم مورد نياز شهركهاي صنعتي بشل ،جويبار،منصوركنده،بابلكنار،بابكان و بندپي را به پيمانكاران واجدصلاحيت واگذار نمايد لذا از پيمانكاران واجدشرايط...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم _20/9/86***شهرك بندپي***
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات شبكه20كيلوولت و روشنائي معابرشهرك صنعتي بندپي رابه پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد مبلغ تضمين شركت در مناقصه(6340000 ريال) بصورت ضمانت نامه بانكي و يا وجه نقد به حساب جاري...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۸۷


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۴
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۳
نمايش هاي امروز : ۱۳۰۲
بازديد هاي امروز : ۸۴۲
افراد آنلاين : ۱۰۸


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768