خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , ۵ , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي  دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان را براساس قانون كار سال  1395 از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران داراي تأييد...

نوشته شده در : ۷ مرداد ۱۳۹۵

تجديد مناقصه شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه را براساس فهرست بهاء برق 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5 تاسيسات برقي مي باشند، واگذار نمايد.  مبلغ...

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۵

نصب، تست، راه اندازي و اجراي خروجي ايستگاه تقليل فشار گاز و اتصال به شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي نوشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي نصب، تست، راه اندازي و اجراي خروجي ايستگاه تقليل فشار گاز و اتصال به شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي نوشهر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه...

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۵

خريد تجهيزات و متعلقات ايستگاه تقليل فشار گاز و تهيه مصالح شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي نوشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد تجهيزات و متعلقات ايستگاه تقليل فشار گاز و تهيه مصالح شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي نوشهر را از محل اعتبارات عمراني به عاملين فروش داراي مجوز فروش معتبر از صنف مربوطه و يا...

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۵

تجديد مناقصه شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء تاسيسات برقي، ابنيه، تاسيسات مكانيكي و آب روستايي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5...

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

تجديد مناقصه شبكه فيبر نوري ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه شبكه فيبر نوري ناحيه صنعتي گلوگاه را براساس فهرست بهاء تاسيسات برقي، ابنيه، تاسيسات مكانيكي و آب روستايي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5...

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

تجهيز چاه آب شهرك صنعتي بندپي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تجهيز چاه آب شهرك صنعتي بندپي را براساس فهرست بهاء رشته انتقال و توزيع آب روستايي و ابنيه و برق سال 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5 آب مي باشند،...

نوشته شده در : ۱۸ خرداد ۱۳۹۵

اصلاحيه و تمديد مدت زمان تحويل اسناد مناقصه پروژه طرح تكميل خريد و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بشل به صورت مقطوع (P.C)
با توجه به درخواست تمديد مدت زمان تحويل اسناد مناقصه پروژه طرح تكميل خريد و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بشل به صورت مقطوع (P.C) از سوی برخي از شركت ها، مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 25/3/95 تمديد...

نوشته شده در : ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه را براساس فهرست بهاء برق 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5 تاسيسات برقي مي باشند، واگذار نمايد.  مبلغ برآورد :...

نوشته شده در : ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

انتخاب مشاور ذيصلاح جهت ارائه خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي بر پروژه هاي شهركهاي صنعتي استان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظردارد به استناد بند (ه) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح جهت ارائه خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي بر پروژه هاي شهركهاي صنعتي استان اقدام نمايد. لذا از كليه مهندسين...

نوشته شده در : ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

تهيه نقشه تفكيكي و بلوكي شهركها و نواحي صنعتي استان به صورت سيستم (يو تي ام) جهت پياده سازي در سامانه اطلاعات مكاني GIS
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تهيه نقشه تفكيكي و بلوكي شهركها و نواحي صنعتي استان به صورت سيستم  (يو تي ام) جهت پياده سازي در سامانه اطلاعات مكاني GISرا براساس فهرست بهاء نقشه برداري 1394 از محل اعتبارات...

نوشته شده در : ۱ خرداد ۱۳۹۵

تكميل خريد و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بشل
با توجه به اخذ حدنصاب امتياز لازم در فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب استان در تاريخ 26/1/1395 و استفاده از اين ليست جهت انجام پروژه طرح تكميل خريد و اجراي تصفيه خانه فاضلاب...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵

شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء تاسيسات برقي، ابنيه، تاسيسات مكانيكي و آب روستايي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵

شبكه فيبر نوري ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه شبكه فيبر نوري ناحيه صنعتي گلوگاه را براساس فهرست بهاء تاسيسات برقي، ابنيه، تاسيسات مكانيكي و آب روستايي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵

تمديد مهلت تحويل اسناد فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي سطح استان
...

نوشته شده در : ۸ فروردين ۱۳۹۵

شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي بابلسر
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء واحد پايه تأسيسات برقي و ابنيه و آب روستايي سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.200.000.000...

نوشته شده در : ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي گلوگاه
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي گلوگاه را براساس فهرست بهاء واحد پايه تأسيسات برقي و ابنيه و آب روستايي سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.233.000.000...

نوشته شده در : ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي سطح استان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دوره فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي سطح استان برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط درخواست مي...

نوشته شده در : ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

تجديد مزايده عمومي هرس و فروش درختان قديمي صنوبر از ارتفاع 2 متري شهرك صنعتي بندپي بابل
آگهي تجديد مزايده  عمومي يك مرحله اي نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد درختان قديمي صنوبر شهرك صنعتي بندپي بابل را از ارتفاع 2 متري هرس نموده و از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. -    مبلغ تضمين به...

نوشته شده در : ۴ اسفند ۱۳۹۴

پروژه طرح تكميل خريد و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بشل به صورت مقطوع (P.C)
شركت هاي پيمانكاري عمران آب زيست، آهوان تك، جنگ صنعت، ساز آب صنعت پژوه، كوپاساز، پرتو كنترل هوشمند، پترو آب، تصفيه پيشرفته پارس و زانكو با سلام  با توجه به اخذ حدنصاب امتياز لازم در فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران...

نوشته شده در : ۲۸ بهمن ۱۳۹۴


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۲
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۱
نمايش هاي امروز : ۱۳۰۰
بازديد هاي امروز : ۸۴۰
افراد آنلاين : ۱۰۷


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768