خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ۶ , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

مناقصه استعلامي اجراي خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان را براساس فهرست بهاء واحد پايه رشته ابنيه، تأسيسات برقي و توزيع آب روستايي سال 94...

نوشته شده در : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري فاز 2 شهرك صنعتي نكا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري فاز 2 شهرك صنعتي نكا را براساس فهرست بهاء واحد پايه تأسيسات برقي و ابنيه و آب روستايي سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.325.000.000 ريال  (يك ميليارد و...

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري فاز 2 شهرك صنعتي بهشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري فاز 2 شهرك صنعتي بهشهر را براساس فهرست بهاء واحد پايه تأسيسات برقي و ابنيه و آب روستايي سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.214.000.000 ريال  (يك ميليارد...

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي رستم كلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي رستم كلارا براساس فهرست بهاء واحد پايه تأسيسات برقي و ابنيه و آب روستايي سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.371.000.000 ريال  (يك ميليارد و...

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي اجراي شبكه توزيع آب فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي شبكه توزيع آب فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد را براساس فهرست بهاء واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 94 برگزار نمايد. مبلغ...

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

هرس و فروش درختان قديمي صنوبر از ارتفاع 2 متري شهرك صنعتي بندپي بابل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد درختان قديمي صنوبر شهرك صنعتي بندپي بابل را از ارتفاع 2 متري هرس نموده و از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. -    مبلغ تضمين به حساب جاري 2175675002005 بانك ملي شعبه مركزي ساري  و...

نوشته شده در : ۳ بهمن ۱۳۹۴

احداث ساختمان آتش نشاني شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ساختمان آتش نشاني شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس  را براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي 94 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۶ دي ۱۳۹۴

شبكه آبرساني فضاي سبز شهرك صنعتي تشبندان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي شبكه آبرساني فضاي سبز شهرك صنعتي تشبندان را براساس فهرست بهاء واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي و ابنيه سال 94 برگزار نمايد. مبلغ برآورد :...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۴

تكميل و تعريض زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابر شهرك صنعتي رستم كلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل و تعريض زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابر شهرك صنعتي رستم كلا را براساس فهرست بهاء راه و باند 94 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۴

حفر چاه به روش دوراني شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه حفر چاه به روش دوراني شهرك صنعتي منصوركنده را براساس فهرست بهاء واحد پايه چاه و ابنيه 94 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي مجوز معتبر حفر چاه از امور آب و...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۴

بهره‌ برداري‌ و نگهداري‌ شبكه جمع آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي بهره‌ برداري‌ و نگهداري‌ شبكه جمع­آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 900.000.000 ريال  (نهصد...

نوشته شده در : ۱۵ آذر ۱۳۹۴

بهره‌ برداري‌ و نگهداري‌ شبكه جمع آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب ناحيه صنعتي سنگتاب
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي بهره‌ برداري‌ و نگهداري‌ شبكه جمع­آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب ناحيه صنعتي سنگتاب را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 240.000.000 ريال  (دويست و...

نوشته شده در : ۱۵ آذر ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي تجهيز چاه شهرك صنعتي ساري (كوي بهار)
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي تجهيز چاه شهرك صنعتي ساري (كوي بهار) را براساس فهرست بهاء واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي و ابنيه و برق سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد...

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اصلاح هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده بابل
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اصلاح هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده بابل را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد :...

نوشته شده در : ۲۰ آبان ۱۳۹۴

تامين برق واحدهاي خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده بابل
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي تامين برق واحدهاي خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده بابل را براساس فهرست برق 94 سازمان برنامه و بودجه و برق 93 شركت توزيع برق استان برگزار نمايد. مبلغ...

نوشته شده در : ۱۳ آبان ۱۳۹۴

تجهيز چاه و لوله¬گذاري چاه شماره 4 شهرك صنعتي بهشهر
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي تجهيز چاه و لوله گذاري چاه شماره 4 بهشهر را براساس فهرست بهاء فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي و ابنيه و برق سال 1394 برگزار...

نوشته شده در : ۱۳ آبان ۱۳۹۴

اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي نكا فاز 2
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي نكا فاز 2  را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.331.980.000 ريال  (يك ميليارد و سيصد و سي و يك...

نوشته شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۴

خرید اجناس شبکه داخلی گاز شهرك صنعتی نكا فاز 2
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي خرید اجناس شبکه داخلی گاز شهرك صنعتی نكا فاز 2  را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 701.700.000 ريال  (هفتصد و يك ميليون و هفتصد هزار ريال) مدت اجراي...

نوشته شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۴

اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء رشته شبكه جمع آوري فاضلاب سال 94 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر آب يا...

نوشته شده در : ۱ مهر ۱۳۹۴

اجراي شبكه داخلي گاز و خريد و اجراي ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي شورمست
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي اجراي شبكه داخلي گاز و خريد و اجراي ايستگاه حفاظت كاتدي شهرك صنعتي شورمست را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر تأسيسات و تجهيزات...

نوشته شده در : ۳۱ شهريور ۱۳۹۴


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۶
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۴
نمايش هاي امروز : ۱۳۰۴
بازديد هاي امروز : ۸۴۳
افراد آنلاين : ۱۰۸


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768