خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ۷ , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي شورمست
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي شورمست را از محل اعتبارات عمراني به عاملين فروش داراي مجوز فروش معتبر از صنف مربوطه و يا پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر...

نوشته شده در : ۳۱ شهريور ۱۳۹۴

اجراي لكه¬گيري آسفالت شهرك صنعتي بابلكنار
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي لكه­گيري آسفالت شهرك صنعتي بابلكنار را براساس فهرست بهاء رشته راه و باند 94 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 386.000.000 ريال  (سيصد و هشتاد و شش...

نوشته شده در : ۳۰ شهريور ۱۳۹۴

احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بندپي شرقي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بندپي شرقي را براساس فهرست بهاء رشته توزيع آب روستايي و تاسيسات برقي و ابنيه سال 94 از محل اعتبارات داخلي به...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۴

خريد مصالح و رفع نواقص، ترميم كلتار و تست پوشش و مقاومت نشتي خط تغذيه 250 psi وروردي ايستگاه تقليل فشار گاز شهرك صنعتي آمل
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي خريد مصالح و رفع نواقص، ترميم كلتار و تست پوشش و مقاومت نشتي خط تغذيه 250 psi  وروردي ايستگاه تقليل فشار گاز شهرك صنعتي آمل را برگزار نمايد. مبلغ...

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۴

اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم مسير حفاري شهرك صنعتي بهشهر فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم مسير حفاري شهرك صنعتي بهشهر فاز 2 را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر تأسيسات...

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۴

تكميل هدايت آبهاي سطحي ، زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهيد سيد مصطفي خميني ( ساري )
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل هدايت آبهاي سطحي ، زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهيد سيد مصطفي خميني ( ساري ) را براساس فهرست بهاء راه و باند 94 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۴

خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بهشهر فاز2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بهشهر فاز2 را از محل اعتبارات عمراني به عاملين فروش داراي مجوز فروش معتبر از صنف مربوطه و يا پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۴

مزايده واگذاري يك دستگاه خودروي مازاد
آگهي تجديد مزايده  عمومي يك مرحله اي نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -   ...

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۴

لغو مناقصه اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي بابلسر
                              آگهي لغو مناقصه  عمومي يك مرحله اي شركت شهركهاي صنعتي مازندران به اطلاع كليه پيمانكاران شركت كننده در مناقصه اجراي شبكه جمع...

نوشته شده در : ۹ شهريور ۱۳۹۴

اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي مرزن آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي مرزن آباد را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر تأسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي مرزن آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي مرزن آباد را از محل اعتبارات داخلي به عاملين فروش داراي مجوز فروش معتبر از صنف مربوطه و يا پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر...

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

مزايده عمومي يك دستگاه خودرو وانت مزدا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -    مبلغ تضمين به حساب جاري 2175675002005 بانك ملي شعبه مركزي...

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي احداث ميدان اول شهرك صنعتي بشل
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي احداث ميدان اول  شهرك صنعتي بشل را براساس فهرست بهاء ابنيه سال 94 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 420.000.000 ريال  (چهارصد و بيست ميليون ريال) مدت...

نوشته شده در : ۱۱ مرداد ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي تكميل زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي رستم كلا
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي تكميل زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي رستم كلا را براساس فهرست بهاء راه و باند 94 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 537.000.000 ريال  (پانصد و سي و هفت ميليون...

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۴

مناقصه استعلامي تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرك صنعتي ساري 1
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرك صنعتي ساري 1 را براساس فهرست بهاء رشته انتقال و توزيع آب روستايي و شبكه توزيع آب سال 1394 برگزار نمايد. مبلغ برآورد :...

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۴

مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي  دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان را براساس قانون كار سال  1394 از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران داراي...

نوشته شده در : ۲۱ تير ۱۳۹۴

خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي شورمست
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي شورمست را از محل اعتبارات داخلي به عاملين فروش داراي مجوز فروش معتبر از صنف مربوطه و يا پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر...

نوشته شده در : ۳ خرداد ۱۳۹۴

حفر چاه به روش دوراني شهرك صنعتي ساري
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه حفر چاه به روش دوراني شهرك صنعتي ساري را براساس فهرست بهاء چاه و ابنيه 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي مجوز حفر چاه از امور آب و سوابق اجرائي در زمينه...

نوشته شده در : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

بهينه سازي ، نوسازي و بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سلمانشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه بهينه سازي ، نوسازي و بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سلمانشهر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر آب يا تاسيسات و تجهيزات از...

نوشته شده در : ۲۷ آذر ۱۳۹۳

تجديد مناقصه احداث ساختمان اداري شهرك صنعتي شهداي محمود آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه احداث ساختمان اداري شهرك صنعتي شهداي محمود آباد را براساس فهرست بهاء سال 93 از محل اعتبارات داخلي به صورت متر مربع زيربنا به پيمانكاراني كه داراي حداقل رتبه 5 ابنیه از...

نوشته شده در : ۱۳ آذر ۱۳۹۳


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۹۹
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۱۵
نمايش هاي امروز : ۱۳۱۷
بازديد هاي امروز : ۸۵۴
افراد آنلاين : ۱۱۳


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768