خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , ۹ , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

احداث حفر چاه به روش دوراني شهرك صنعتي بابلكنار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه حفر چاه به روش دوراني شهرك صنعتي بابلكنار را براساس فهرست بهاء واحد پايه رشته چاه سال 92 از محل اعتبارات داخلي 92 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي مجوز حفر چاه از امور آب و...

نوشته شده در : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳

اسنادمرحله دوم مربوط به تكميل عمليات طرح و اجراي مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي جويبار
اسنادمرحله دوم مربوط به تكميل عمليات طرح و اجراي مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي جويبار  توجه: اين مرحله مربوط به شركتهايي مي باشد كه در مناقصه ساخت و تجهيز تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك صنعتي چمستان نور و ناحيه ...

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۹۳

اجراي زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي بندپي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي بندپي  را براساس فهرست بهاء راه و باند 92 از محل اعتبارات استاني 92 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از معاونت...

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۳

اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر شهرك صنعتي نكا فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر شهرك صنعتي نكا فاز 2  را براساس فهرست بهاء راه و باند 92 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از...

نوشته شده در : ۱۸ فروردين ۱۳۹۳

خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ترميم نوار حفاري شهرك صنعتي رستم كلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ترميم نوار حفاري شهرك صنعتي رستم كلا را براساس فهرست بهاء راه و باند 92 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۸ دي ۱۳۹۲

اسناد مرحله دوم مربوط به نظارت كارگاهي پروژه هاي شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران (R.F.P)
اسناد مرحله دوم مربوط به نظارت كارگاهي پروژه هاي شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران (R.F.P) توجه: اين مرحله مربوط به شركتهاي مهندسي مشاوري مي باشد كه قبلا اسناد ارزيابي كيفي ارسال نموده اند و حائز امتياز لازم شده...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۲

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظردارد به استناد بند(ه) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح جهت نظارت كارگاهي بر پروژه هاي شهركهاي صنعتي استان اقدام نمايد.لذا از كليه مهندسين مشاور درخواست مي گردد...

نوشته شده در : ۲۱ آبان ۱۳۹۲

مناقصه احداث معابر داخلي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث معابر داخلي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 92و تجميع شده 92 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه...

نوشته شده در : ۴ آبان ۱۳۹۲

تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمودآباد را بر اساس فهرست بهاء راه و باند  سال 92 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۶ مهر ۱۳۹۲

تكميل عمليات اجراي خط انتقال و احداث ايستگاه پمپاژ آب شهرك صنعتي نكاء
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل عمليات اجراي خط انتقال و احداث ايستگاه پمپاژ آب شهرك صنعتي نكاء را بر اساس فهرست بهاء شبكه توزيع آب روستائي سال 92 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۲۵ شهريور ۱۳۹۲

مناقصه خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي گلوگاه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي گلوگاه  را براساس فهرست بهاء راه و باند 88 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۲

احداث معابر داخلي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث معابر داخلي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از معاونت...

نوشته شده در : ۲۸ فروردين ۱۳۹۲

احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي ميرود بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي ميرود بابلسر را بر اساس فهرست بهاء شبكه توزيع آب روستائي و ابنيه سال 88 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح...

نوشته شده در : ۲۶ فروردين ۱۳۹۲

پروژه تفكيك برق فاز2 شهرك صنعتي آمل از فاز 1
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تفكيك برق فاز2 شهرك صنعتي آمل از فاز 1 را براساس فهرست بهاء  نيرو سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر نيرو از معاونت  برنامه...

نوشته شده در : ۸ مهر ۱۳۹۱

تمديد مدت پيشنهاد قيمت
با توجه به حد نصاب نرسيدن پيشنهاد قيمت پروژه هاي تكميل و ترميم زيرسازي،آسفالت وهدايت آبهاي سطحي معابر داخلي شهرك بشل و تكميل زيرسازي راه آهن و احداث كالورت بتني شهرك صنعتي شورمست بدينوسيله مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا...

نوشته شده در : ۲۵ شهريور ۱۳۹۱

پروژه تكميل و ترميم زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابر داخلي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تكميل و ترميم زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابر داخلي شهرك صنعتي بشل را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۷ شهريور ۱۳۹۱

پروژه تكميل زيرگذر راه آهن و احداث كالورت بتني شهرك صنعتي شورمست
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تكميل زيرگذر راه آهن و احداث كالورت بتني شهرك صنعتي شورمست را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر...

نوشته شده در : ۷ شهريور ۱۳۹۱

پروژه زير سازي جاده دسترسي شهرك صنعتي چهل شهيد آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه زير سازي جاده دسترسي شهرك صنعتي چهل شهيد آمل را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و ترابري از...

نوشته شده در : ۷ شهريور ۱۳۹۱

پروژه تفكيك برق فاز2 شهرك صنعتي آمل از فاز 1 و رفع حريم برق ورودي فاز يك شهرك
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تفكيك برق فاز2 شهرك صنعتي آمل از فاز 1 و رفع حريم برق ورودي فاز يك شهرك را بر اساس فهرست بهاء تاسيسات برق سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۱۷ مرداد ۱۳۹۱

پروژه تجهيز چاه شماره 4 و لوله گذاري خط پمپاژ شهرك صنعتي آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تجهيز چاه شماره 4 و لوله گذاري خط پمپاژ شهرك صنعتي آمل را بر اساس فهرست بهاء رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۱۵ مرداد ۱۳۹۱


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۰
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۳۹۹
نمايش هاي امروز : ۱۲۹۸
بازديد هاي امروز : ۸۳۸
افراد آنلاين : ۱۰۸


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768